Regulamin sklepu

Strona główna » Regulamin sklepu

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy synapsa-med dostępny jest pod adresem internetowym http://www.b2b.synapsa-med.com/, prowadzony jest przez SYNAPSA MED sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice, REGON 022079680, NIP 8971787892, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000451243, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, reprezentowana przez Mateusza Goliszka – Prezesa Zarządu.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§2

Definicje

 1. Sprzedawca – SYNAPSA MED sp. z o.o. z siedzibą w Jelczu-Laskowicach, ul. Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice, REGON 022079680, NIP 8971787892, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców pod numerem 0000451243, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł, reprezentowana przez Mateusza Goliszka – Prezesa Zarządu.
 2. Klient – każdy Przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Klient Końcowy – osoba lub podmiot, z którym Dropshipper zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Sprzedawcy.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Dropshipper – Klient nabywający towary w Sklepie w modelu Dropshipping.
 6. Dropshipping – usługa zlecona przez Dropshippera, a świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów nabytych przez Dropshippera od Sprzedawcy
 7. Hurtownik – Klient nabywający towary w Sklepie w celu dalszej sprzedaży w modelu B2B.
 8. Sklep – sklep internetowy synapsa-med prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.hurt.synapsa-med.com/
 9. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 10. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 12. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 13. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 14. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 15. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 16. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma
 17. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3

Kontakt ze Sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: Wrocławska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: b2bpolska@synapsa-med.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 797504823
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8 -16.

§4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową dowolnego typu,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§5

Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Koszty dostawy ponosi Klient, w tym wszelkie należności publicznoprawne związane z eksportem lub importem towaru.

§6

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: a) firmę Przedsiębiorcy, NIP, REGON, KRS; b) imie i nazwisko osoby zamawiającej w imieniu Przedsiębiorcy c) adres korespondencyjny i do dostawy; d) adres e-mail i e) telefon kontaktowy lub przesłać dane na adres e-mailowe.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła początkowego Przesłanego przez Sprzedawcę, które Klient zmienia na własne przy pierwszym logowaniu.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

§8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka pocztowa,
 3. Przesyłka kurierska,
 4. Odbiór własny.
 5. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 6. poprzez płatności on-line w systemie Payu.pl
 7. poprzez PAYPAL na konto e-mail: cs@senso-rex.com
 8. przelewem na podstawie faktury vat z odroczonym terminem płatności.
 9. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

§9

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności Payu.pl lub PAYPAL, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności Payu.pl lub PAYPAL – Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§10

Reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Klient i Sprzedawca wyłączają stosowanie rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odebrania towaru, pod rygorem jej nieuznania, na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 4. W reklamacji, pod rygorem jej nieuwzględnienia, należy zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 21 dni.
 6. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§11

Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Klienta Końcowego w modelu Dropshipping

 1. W przypadku odstąpienia przez konsumenta będącego Klientem Końcowym od umowy sprzedaży zawartej z Dropshipperem towar musi być odesłany bezpośrednio do Sprzedawcy wraz z wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy sprzedaży, potwierdzającym dokonanie odstąpienia w ustawowym terminie.
 2. Zwracany towar zostanie przyjęty wtedy, gdy będzie odesłany kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia. Dropshipper ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 3. Dropshipper otrzyma dokument korygujący oraz zwrot kwoty towaru, jednak wcześniej jest zobowiązany potwierdzić Sprzedawcy dokonany zwrot środków na konto Klienta Końcowego zgodne z danymi zawartymi w oświadczeniu odstąpienia od umowy sprzedaży. Dropshipper zobowiązuje się potwierdzić ten fakt stosownym dokumentem bankowym lub kasowym wysyłając go na adres e-mail Sprzedawcy.
 4. Po otrzymaniu wyżej wymienionego potwierdzenia, zostanie zakończony proces reklamacji, co skutkuje zwrotem środków na konto Dropshippera oraz wysłaniem dokumentu korygującego. Podpisaną kopię dokumentu należy odesłać na poniższy adres Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru, zwrócić Dropshipperowi koszt towaru wynikający z dokumentu zakupu.
 6. W razie nieuwzględnienia zwrotu towar będący jego przedmiotem pozostaje własnością Dropshippera lecz zostaje zmagazynowany u Sprzedawcy. W razie rozwiązania lub wypowiedzenia umowy towar będący własnością Dropshippera zostaje mu zwrócony.
 7. Przesyłki ze zwracanymi przedmiotami wysyłane na inny adres nie będą odbierane.
 8. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§12

Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów będących osobami fizycznymi lub osób fizycznych działających w imieniu Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży (art. 6 ust. 1 pkt b) RODO), a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO)
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo do żądania od Administratora: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, d) do   wniesienia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania   danych, e) do przenoszenia danych, f) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Dane nie podlegają profilowaniu i nie będą przekazywane do Państwa trzeciego.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§13

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 4. W przypadku klienta będącego przedsiębiorcą wszelkie spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.